Uwaga! Osoba podejrzana o kradzież!

UWAGA , OSOBA PODEJRZANA O KRADZIEŻ !!!

09.10.2018

Osoba podejrzana, dzięki naszemu zaangażowaniu i udostępnieniu wizerunku podejrzanego policji, została zatrzymana!
Ktokolwiek widział tę osobę 19 września 2018 roku w godzinach pomiędzy 13:00 a 16:30 na terenie Angel Wawel jest poproszony o natychmiastowy kontakt pod numerem 500 – 220 – 345

Prosimy o wyjątkową czujność i zgłoszenia w przypadku gwałtownego wjazdu za Państwa samochodem do garażu lub też próby wejścia/wyjścia z Państwem do budynku ( osoby nieużywające karty dostępu, które są Państwu nieznane).

Prosimy o natychmiastowe zgłoszenia osób, które zachowują się w sposób dziwny i podejrzany ( szukają wyjścia /wejścia w różny sposób, udają zagubione), poruszają się po kompleksie w ciemnych okularach, kapturach i czapkach do recepcji/ochrony.

Ekipy remontowe przebywające na budynku proszone są o zgłoszenie na recepcję w celu otrzymania stosownych identyfikatorów upoważniających do przebywania w częściach wspólnych kompleksu.

 

ATTENTION !!! SUSPECTED OF THEFT!

9.10.2018

Due to our involvment and disclosure of information ( image) to the police, the suspect have been detained!
Whoever saw this person on September 19, 2018 in the hours between 1.00 p.m and 4.30 p.m in the area of Angel Wawel is asked to contact us immediately at number 500 – 220 – 345

We ask for exceptional vigilance and notification in case of a sudden entry for your car to the garage or an attempt to enter / leave with you to the building (people who do not use access cards that are unknown to you).

Please immediately report people who behave in a strange and suspicious way (looking for exit / entry in various ways, pretend to be lost), move around the complex in dark glasses, hoods and hats for reception / protection.

The renovation crews staying on the building are asked to report to the reception in order to receive appropriate IDs authorizing them to stay in the common areas of the complex.

Renowacja studzienek :)

Miło nam Państwa poinformować, o kolejnym upiększeniu terenu wokół naszego budynku.Tym razem, nasz pan Adam konserwator, wyczyścił i odmalował nasze studzienki od ulicy Koletek, w pięknym kolorze cegły.

We are pleased to inform you that our conservator Adam,
cleaned and repainted our wells from Koletek street in a free brick color.