Ogłoszenie / Announcement

Ogłoszenie / Announcement

Szanowni Państwo,

W dniu 18 lipca 2017 roku uchwała numer 5/2017 roku z dnia 21 czerwca 2017 r, podejmowana zgodnie z art.22, art. 23 oraz art. 12 ust.3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (DZ.U. nr 85, poz. 388 z późn.zm), w trybie indywidualnego zbierania podpisów przez Zarząd (drogą indywidualnego zbierania podpisów i drogą korespondencyjną) uzyskała wymaganą prawem większość głosów i od dnia 18 lipca 2017 roku jest uchwałą obowiązującą współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Koletek 12, ul. Sukienniczej 4, 6 i 8 w Krakowie.

Dokumenty zostaną przesłane do Państwa drogą tradycyjną.

 

Dear Sir or Madam,

On July 18, 2017, resolution No. 5/2017 of 21 June 2017, taken in accordance with art.22, art. 23 and art. 12 (3) of the Law of 24 June 1994 on the ownership of premises (Journal of Laws No. 85, item 388 with later amendments), pursuant to the individual collection of signatures by the Management Board (the individual collection of signatures and by correspondence) has obtained the required law majority and since 18 July 2017 is a binding resolution for co-owners of real estate at ul. Koletek 12, ul. Sukiennicza 4, 6 and 8 in Krakow.

Documents will be sent to you by traditional means.