Jestem w kinie, oglądam mecz! Kto może tak o sobie powiedzieć?

Jestem w kinie, oglądam mecz! Kto może tak o sobie powiedzieć?

Jutro w telewizji mecz. Mistrzostwa… Gdzie by tu oglądnąć… W domu bez sensu, bo żona się kręci przed ekranem, zadaje głupie pytania i to nie w stylu: którzy to nasi? tylko: dlaczego bramkarz łapie piłkę w ręce skoro reszta musi kopać nogami?… i nawet przeklinać nie wypada. Dzieciaki biegają, pies szczeka, takie oglądanie to nie oglądanie. Chyba, że na miasto? No ale spotkanie ze zbyt rozentuzjazmowanym tłumem kibiców to nie dla każdego  przyjemność wykazywania się sprawnością fizyczną. I brać samochód czy taksówkę?
A w kinie na dole?

Błaganie o chociaż 40 minut spokoju by oglądnąć ulubiony serial  jest jak promowanie hokeja na lodzie na Jamajce- bez sensu? Ciągle ktoś przeszkadza, zadaje pytania: gdzie są moje skarpetki, dlaczego rybka nagle pływa do góry brzuchem, dlaczego nie ma karmy dla kotów o smaku myszy…
A jakby skoczyć do kina na dole?


Taką alternatywę mają mieszkańcy Rezydencji Angel Wawel, którzy w naszej sali kinowej znajdą teraz tuner DVB-T. Urządzenie to umożliwia czysty i wolny od zakłóceń odbiór naziemnych programów TV i radiowych. I tak można obejrzeć swój serial, program, teleturniej czy film w atmosferze i jakości kina.

Zapraszamy do korzystania!

 

***********************************************************************************************************

 

Tomorrow on TV – a match. Championships … Where to look … At home, no sense, because my wife is hanging around the screen, asking stupid questions, and not in the style of: who’s ours? just: why the goalkeeper catches the ball in his hands since the rest must kick legs? … and even curse does not fall out. The kids are running, the dog is barking, watching is not watching. Unless the city? Well, but meeting with an overly enthusiastic crowd of supporters is not a pleasure for everyone to show physical fitness. And take a car or a taxi?
Maybe in the cinema downstairs?

A plea for at least 40 minutes of calm to watch your favorite series is like promoting ice hockey in Jamaica – no sense? Still someone bothers, asks the questions: where are my socks, why the fish suddenly floats upside down, why there is no cat food for mouse flavors …
How about going to the cinema downstairs?

This is the alternative of residents of the Angel Wawel Residence, who will now find a DVB-T tuner in our cinema hall. This device allows interference-free reception of terrestrial TV and radio programs. And so you can watch your series, program, game show or movie in the atmosphere and quality of the cinema.

Feel free to use!