Zacznij od Lemona / Start from Lemon

Wraz z Nowym Rokiem większość z nas ma także nowe (choć niekoniecznie) postanowienia. Będę milszy dla innych! Zmienię pracę! A może… Będę ćwiczyć! Najlepiej od poniedziałku. No bo kiedy zacząć jak nie w poniedziałek… Tylko który? Ten? Za tydzień, miesiąc, pół roku? 😀 Też mamy takie postanowienie! Nowy rok = nowi trenerzy =LemonFitness.

Wychodzimy do Mieszkańców z propozycją! Zacznijmy od środy! A konkretniej środy i soboty z LemonFitness. Trochę ruchu jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a wręcz przeciwnie. Dlatego poniżej przedstawiamy nowy harmonogram zajęć na basenie dla dzieci i dorosłych. Nauka odbywać się będzie na basenie mieszczącym się w strefie SPA Angel Wawel – jak to do tej pory było.

Środa
18:00 -18:45   Nauka pływania dla dzieci
18:45-19:30    Aquaaerobik dla dorosłych

Sobota
9:00-9:45      Aquaaerobik dla dorosłych
9:45-10:30    Nauka pływania dla dzieci

Trenerzy oferują także prywatne lekcji zarówno na basenie jak i treningi na siłowni.

Rozruszajmy zimę 🙂

 

***********************************************************************************************

 

With the New Year, most of us also have new (though not necessarily) provisions. I will be nicer to others! I will change my job! Or maybe … I will start training! It’s best from Monday. Well, because when to start as on Monday … But which one? This? In a week, a month, half a year? : D
We also have such a resolution! New year = new trainers = LemonFitness.

We go to the residents with the offer! Let’s start from Wednesday! More specifically, Wednesdays and Saturdays with LemonFitness. A little bit of exercise has not hurt anyone yet, quite the contrary. Therefore, below we present a new schedule of activities at the swimming pool for children and adults. Learning will take place at the swimming pool located in the Angel Wawel SPA area – as it was before.

Wednesday
18:00 -18: 45     Learning to swim for children
18: 45-19: 30     Aquaaerobik for adults

Saturday
9: 00-9: 45        Aquaaerobik for adults
9: 45-10: 30       Learning to swim for children

The trainers also offer private lessons both at the pool and in the gym.

Moving the winter!