Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Angel Wawel Tenants Association meeting notification 28.02.2019

Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Angel Wawel Tenants Association meeting notification  28.02.2019

                                                                 Kraków,  28.02.2019 r

Zarząd działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Angel Wawel” przy ul. Koletek 12, Sukiennicza 4, ul. Sukiennicza 6 i ul. Sukiennicza 8 w Krakowie, zawiadamia o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Angel Wawel przy ul. Koletek 12, Sukiennicza 4, ul. Sukiennicza 6 i ul. Sukiennicza 8 w Krakowie 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 30 i następnych ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85, poz. 388 ze zm.) zwołuje roczne zebranie właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej Angel Wawel przy ul. Koletek 12, ul. Sukienniczej 4, ul. Sukienniczej 6, ul. Sukienniczej 8 w Krakowie („Wspólnota Mieszkaniowa”), które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku o godz.18:00 w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie w auli na I piętrze.

Bardzo proszę o niezawodne i punktualne przybycie. Właściciele, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu osobiście, proszeni są o udzielenie swoim pełnomocnikom pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania na zebraniu naszej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Cracow,  28.02.2019

Board acting on behalf of „Angel Wawel” Tenants’ Association at Koletek Steet 12, Sukiennicza Street 4, Sukiennicza Street 6 and Sukiennicza Street 8 in Cracow notifies of Angel Wawel Tenants’ Association meeting at Koletek Steet 12, Sukiennicza Street 4, Sukiennicza Street 6 and Sukiennicza Street 8 in Cracow

Dear Sirs and Madams,

Acting on the basis of Article 30 et seq. of the Act of 24 June 1994 on ownership of premises (Journal of Laws no. 85, item 388 as amended) convenes annual meeting of the owners of premises of Angel Wawel Tenants’ Association at Koletek Steet 12, Sukiennicza Street 4, Sukiennicza Street 6, Sukiennicza Street 8 in Cracow („Tenants’ Association”), which shall be held on 28 February 2019 at 6:00 p.m. in the building of the John Paul II Papal University at Bernardyńska Street 3 in Cracow in the lecture hall on the 1st floor.

We kindly request you to be on time. Owners who shall not be able to participate in the meeting in person are requested to provide  their representatives with a letter of attorney relating to the representation at the meeting of our Tenants’ Association.