ANGEL WAWEL INWESTYCJĄ DEKADY! ANGEL WAWEL INVESTMENTS A DECADE!

21 listopada w imieniu Angel Poland Group Sp. z o.o. Pani Małgorzata Nowodworska w Warszawie odebrała nagrodę Inwestycji Dekady przyznanej Angel Wawel!

November 21 on behalf of Angel Poland Group Sp. z o.o. Ms. Małgorzata Nowodworska in Warsaw received the Investment of the Decade award given to Angel Wawel!

Gratulujemy! Wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego wyjątkowego miejsca! Wszystkim, którzy dostrzegli i docenili wyjątkowość tej inwestycji! Wszystkim, którzy tu mieszkają i tworzą równie wyjątkową społeczność!

Congratulations! All who have contributed to the creation of this unique place! All who have noticed and appreciated the uniqueness of this investment! All who live here and create an equally unique community!